Zabojniki za kosovne odpadke

Obvestila za občane |

21.10.2013

 

Na področju ravnanja z odpadki se je zakonodaja  v zadnjem desetletju močno spremenila. Od leta 2000, ko je bil objavljen prvi pravilnik o odlaganju odpadkov, so zahteve in število uredb naraščali in z njimi se je stopnjevala zahtevnost ravnanja z odpadki.  

Slovenija se je v procesu priključevanja EU zavezala uskladiti svojo zakonodajo s pravnim redom EU. Z vstopom v EU pa smo bili dolžni v predvidenih rokih tudi izpolniti dane zaveze. Ena od zavez ravnanja z odpadki je tudi doseganje evropskih zahtev na področju ločenega zbiranja odpadkov.

Komunala Nova Gorica d.d. skupaj  z občinami vlaga velike napore v spodbujanje ločenega zbiranja z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture (ekološki otoki, zbirni centri) in informiranjem prebivalcev. Rezultati še vedno niso spodbudni, saj še vedno ne dosegamo niti 50% ločeno zbranih odpadkov.  

Kontejnerji za kosovne odpadke, ki so postavljeni po KS, so ostanek nekih drugih časov, ko je bilo pomembno odpadke samo zbrati, da le ti  ne bi končali v potokih in grapah.

Danes TO NI VEČ DOVOLJ. Odpadki morajo biti pravilno ločeno zbrani in oddani v predelavo. Žal so se v teh kontejnerjih odlagali vsi mogoči odpadki: kosovni, gradbeni, nevarni, zeleni odrez,  OEEO,gume, in tudi mešani komunalni odpadki.

 

slika 1-3531slika 2 - 3549

  

           

 

  

slika 4 - 3551slika 3 - 3550

 

 

 

 

              slika 5 - 3552  slika 6 - 3628                 

 

             

 

 

slika 7 - 4038slika 8 - 4039

 

 

 

 

 

Kontejnerje smo hoteli že večkrat umakniti, saj ne zagotavljajo predpisanega ravnanja z odpadki, za katerega smo kot izvajalec javne službe tudi odgovorni.  Na to nas vodi tudi zapisnik inšpekcije proistojnega ministrstva. 

Vsebino teh kontejnerjev je nemogoče uvrstiti v  klasifikacijski sistem odpadkov. Za vse odpadke, kako smo z njimi ravnali oz. kako smo jih odstranili, pa moramo poročati na ministrstvo. Vsebino teh kontejnerjev je tudi praktično nemogoče ločiti na posamezne vrste odpadkov, zato ministrstvu ne moremo pravilno poročati.  

Od 19.8.2013 odvažamo vse mešane komunalne odpadkein kosovne odpadke na Ptuj. Že nekajkrat so nas na Ptuju opozorili, da so med mešanimi komunalnimi odpadki tudi večji kosi, ki v te odpadke ne sodijo. Grozijo z zavrnitvijo sprejemanja mešanih komunalnih odpadkov oz. z dodatnimi stroški zaradi sortiranja teh odpadkov.  

Da bi stroške ravnanja z odpadki čim bolj zmanjšali, na CERONova Gorica  še dodatno presortiramo kosovne odpadke, ki SO LOČENO ZBRANI v Zbirnih centrih. Nikakor pa ni  racionalno sortirati odpadkov iz kosovnih kontejnerjev po KS, saj jih je nemogoče ločiti na posamezne vrste odpadkov.

 

slika 10 - 133320              slika 11 - 134241 

 

                       

 

 

 

 

 

slika 12 - 134255

 

 

 

 

V danih razmerah se moramo vsi obnašati racionalno. Občani imajo na voljo dovolj zbirnih centrov in dvakrat letno tudi akcijo zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov.  Z ohranjanjem kontejnerjev za kosovne odpadke po KS  po nepotrebnem zvišujemo stroške izvajanja GJS in omogočamo prebivalcem nepravilno odlaganje odpadkov. Smo praktično edina regija, ki tak način odlaganja odpadkov še omogoča.  

Za izboljšanje pokritosti območja z zbirnimi centri bi bilo možno zgraditi dodaten zbirni center na Trnovem, ki bi pokril celotno območje do Lokvi. Z odprtjem še dveh že zgrajenih zbirnih centrov v Šempasu in Grgarju bi bilo pokrito celotno območje občine z nadstandardnim številom zbirnih centrov.  

Za izredne in večje količine odpadkov, ki nastajajo pri povzročiteljih (prebivalcih) pa je že sedaj možno naročiti kontejner za kosovne odpadke za simbolično ceno 45,00 EUR z DDV. Seveda je potrebno v tako naročen kontejner odložiti samo eno vrsto odpadkov (kosovne odpadke ali zeleni odrez ali odpadno električno opremo ali…) in ne vseh odpadkov iz celotnega naselja.  

KOMUNALA Nova Gorica d.d.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje