IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe:

Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., skrajšana firma družbe: Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica

Odgovorna uradna oseba:

Darko Ličen, univ. dipl. ekon, spec. manag., direktor

Datum prve objave kataloga:

/

Datum zadnje spremembe:

/

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.komunala-ng.si

 

2. Splošni podatki o Komunali Nova Gorica d.d. in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji Komunale Nova Gorica d.d.

Kratek opis delovnega področja družbe:

Komunala Nova Gorica d.d. je organizirana kot delniška družba. Glavne dejavnosti družbe so:

 • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • obdelava in odlaganje odpadkov,
 • pogrebne storitve ter urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 • vzdrževanje zelenih in javnih površin,
 • gradbena dejavnost,
 • delavnice,
 • selitvena dejavnost,
 • cvetličarstvo.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Organigram družbe

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Darko Ličen, univ. dipl. ekon, spec. manag., direktor

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Glej priloga državni predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti:

Odloki , pravilniki zoo, vzdrževanje cest

Predpisi EU:

/

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

/

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba

 • izdaja projektnih pogojev in soglasij v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

/

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja družbe:

 • obvestila na zadnji strani računov za ravnanje z odpadki
 • obvestila, plakati, letaki v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov
 • elektronski obrazci na spletni strani družbe
 • sporočila na spletni strani družbe

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij z delovnega področja družbe Komunala Nova Gorica d.d. je vedno dostopna:

 • na spletnem naslovu družbe: www.komunala-ng.si;
 • v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
 • preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov info@komunala-ng.si;
 • osebno na sedežu družbe (na zgoraj omenjenem naslovu) v času uradnih ur od 8.00 do 15.00;
 • telefonsko s klicem na telefonsko številko 05 335 53 00.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Spletne strani so postavljene v skladu s standardi in tako »vidne« oz. berljive tudi z bralniki za slepe in slabovidne.

 

Informacije javnega značaja so v sladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) prosto dostopne fizičnim in pravnim osebam. Izjema so informacije, ki jih taksativno našteva 6. člen ZDIJZ-UPB2 in do katerih družba dostop zavrne.

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ-UPB2 in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba družbe izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

Stroški posredovanje informacij javnega značaja:

Stroški za posredovanje informacij se obračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Informacije javnega značaja - 11. odstavek 10.a člena ZDIJZ-2024

Informacije javnega značaja - 11. odstavek 10.a člena ZDIJZ-2023

Informacije javnega značaja - 11. odstavek 10.a člena ZDIJZ-2022

Informacije javnega značaja - 11. odstavek 10.a člena ZDIJZ-2021

Informacije javnega značaja - 11. odstavek 10.a člena ZDIJZ-2020

Informacije javnega značaja - 11. odstavek 10.a člena ZDIJZ-2019

Informacije javnega značaja - 11. odstavek 10.a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja - 12. odstavek 10.a člena ZDIJZ

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje