Pogosta vprašanja

1.      Kaj morate storiti, če želite spremeniti podatke, vezane na obračun komunalnih storitev?

Vsako spremembo, ki se nanaša na obračun smetarine v zvezi z nosilcem gospodinjstva in številom članov v njem je potrebno urediti na pristojenem uradu upravne enote.

 

2.      Katere spremembe, ki vplivajo na mesečni obračun komunalnih storitev, morate v najkrajšem času sporočiti na Komunalo Nova Gorica d.d.

Novi povzročitelj odpadkov mora izvajalcu pisno prijaviti začetek uporabe nepremičnine ali drugo obliko pričetka povzročanja odpadkov najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe nepremičnine oziroma pred pričetkom povzročanja odpadkov in se z izvajalcem GJS ravnanja z odpadki dogovoriti o kraju prevzemnega mesta, številu predpisanih posod za zbiranje odpadkov in njihovi dobavi ter drugih pogojih za začetek izvajanja storitev javne službe.

Prav tako je potrebno javiti konec poslovanja za pravno osebo, prodajo poslovnega prostora, ukinitev dejavnosti, spremenjeno številko TRR, spremenjen prejemnik računa.

Za pravne osebe nastane  obveznost plačevanja smetarine z dnem začetka izvajanja odvoza odpadkov, z dnem pridobitve poslovnega objekta v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje ali z dnem začetka izvajanja poslovne dejavnosti. Za fizične osebe pa z dnem vselitve v stanovanje, za počitniške objekte pa z dnem začetka uporabe počitniškega objekta.

Vsako spremembo podatkov v gospodinjstvu vezano na število oseb in nosilca gospodinjstva morate od 1.4.2019 dalje prijavljati na pristojnem uradu Upravne enote. Od maja 2019 bomo vse podatke, potrebne za obračun, pridobivali od Občin.

 

3.      Kako lahko spremenite naslov prejemnika računa?

Občinski odlok, ki ureja dolžnost obveščanj, navaja, da je povzročitelj dolžan najkasneje v petih dneh po nastanku pisno obvestiti izvajalca storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki o vsaki spremembi podatkov, ki vpliva na obračun smetarine.

 

4.      Kako lahko spremenite število prijavljenih oseb v večstanovanjskem objektu?

V primeru, da želite deliti obračun smetarine na več računov na istem naslovu, potem je potrebno dostaviti izpis iz gospodinjske evidence, ki ga pridobite na upravni enoti.

 

5.      Kako lahko zamenjate velikost ali vrsto zabojnika?

To vprašanje se nanaša le na pravne osebe, saj se občani poslužujejo uporabe javnih zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov.

Predlagamo vam da se obrnete na oddelek ravnanja z odpadki in se posvetujete o cenah, možnostih zamenjave, nabave zabojnikov, pogostosti odvažanja ter o pravilnem ločevanju odpadkov.

Telefonska številka: 05 335 53 00

Elektronska pošta: odvoz-odpadkov@komunala-ng.si

 

6.      Kje lahko dobite dodatne informacije o ravnanju z odpadki?

Pišite nam na odvoz-odpadkov@komunala-ng.si, ali se obrnite na recepcijo Komunale Nova Gorica d.d., od koder vas bodo prevezali v ustrezno pisarno. Telefonska številka: 05 335 53 00

 

7.      Kam lahko pokličete, če želite dodatna pojasnila o računu?

Predlagamo vam, da v zvezi z računi oziroma pavšali pokličete na telefonsko številko 05 335 53 32, kjer lahko neposredno govorite z obračunovalko smetarine za fizične osebe - gospodinjstva ali se oglasite osebno v pisarni, ki je pristojna za obračun smetarine za fizične osebe. Glede pavšalnega obračuna za pravne osebe in poslovne prostore, pa pokličite na telefonsko številko 05 335 53 18. Glede vprašanj v zvezi z računi za dejanske odvoze (odvozi na klic, naročila odvozov) pa se lahko obrnete na telefonsko številko: 05 335 53 31. Lahko pa svoje vprašanje tudi naslovite na elektronski naslov odvoz-odpadkov@komunala-ng.si

 

8.      Kam lahko odložite odpadke, če prenavljate stanovanje ali hišo?

V primeru prenove stanovanjskega objekta (hiše, stanovanja) v lasti fizične osebe, kjer pride do večje količine kosovnih odpadkov, vas Komunala Nova Gorica poziva, da odpeljete pohištvo in ostale kosovne odpadke v zbirne centre, ki jih najdete v svoji občini ali naročite zabojnik pri sprejemni pisarni za zbiranje in odvoz odpadkov na Komunali Nova Gorica d.d. V primeru, ko dela opravlja pravna oseba, mora le ta ustrezno poskrbeti za odpadke in jih sama ali preko izvajalca javne službe dostaviti v zbirni center CERO v Stari Gori in poravnati stroške v zvezi s tem.

Urnik zbirnih centrov je objavljen na spletni strani www.komunala-ng.si , lahko nas kontaktirate preko e-pošte odvoz-odpadkov@komunala-ng.si

 

 9.      Kaj morate storiti, če opazite divje odlagališče?

Če v naravi opazite divje odlagališče, lahko obvestite pristojne občinske inšpekcijske službe ali nam pišete na odvoz-odpadkov@komunala-ng.si.

 

10.  Kako naročim odvoz kosovnih ali gradbenih odpadkov?

Naročila za odvoz kosovnih ali gradbenih odpadkov lahko odddate po telefonu na kontaktno številko Komunale Nova Gorica d.d.: 05 335 53 00, kjer vam bodo tudi pojasnili pogoje naročanja zabojnikov.

 

11.  Kako se vključim v sistem odvoza komunalnih odpadkov?

V sistem odvoza komunalnih odpadkov se vključujemo s prijavo prebivališča za fizične osebe, za pravne osebe je potrebna prijava dejavnosti ali sklenitev pogodbe za odvoz odpadkov. Za prijavo v sistem odvoza komunalnih odpadkov izpolnite obrazec, ki ga najdete na spletni strani www.komunala-ng.si in priložite ustrezno dokumentacijo.Za vsa dodatna vprašanja se obrnite na kontaktno številko: 05 335 53 00 ali pridite osebno na sedež Komunale Nova Gorica d.d. na naslov Cesta 25 junija 1, 5000 Nova Gorica.

 

12.  Kako naročim nov zabojnik oziroma prilagodim prostornino obstoječih zabojnikov (pravne osebe) ?

 Nov zabojnik lahko zamenjate v skladu s potrebami. Za vse informacije pokličite v recepcijo Komunale Nova Gorica d.d. na telefonsko številko 05 335 53 00, od koder vas bomo usmerili v ustrezen oddelek ali nam pišite na elektronski naslov odvoz-odpadkov@komunala-ng.si

 

13.  Kako lahko s skupnega zbirnega mesta preidemo na samostojno zbirno mesto?

Slednje vprašanje se nanaša le na pravne osebe, saj se fizične osebe poslužujejo javnih zabojnikov za odvoz odpadkov.  V sprejemni pisarni na sedežu Komunale Nova Gorica d.d.  se lahko posvetujete glede nabave zabojnika, cen, pogostosti odvozov. Telefonska številka centrale: 05 335 53 00

 

 14.  Kaj lahko oddamo na zbirnih centrih in kje dobim podatke o obratovanju ter lokaciji zbirnega centra?

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih odpadkov, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo različne odpadke.
V zbirnem centru so postavljeni veliki zabojniki, pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. Za zbiranje in začasno shranjevanje nevarnih odpadkov je urejen poseben prostor.

Podatke o obratovanju in lokaciji zbirnih centrov lahko dobite na spletni strani Komunale Nova Gorica d.d.: www.komunala-ng.si pod rubriko Zbirni centri.

 

15.  Ali lahko odložimo  odpadke zraven zabojnika?

Ne. Vsak posameznik mora delovati odgovorno do ljudi v svojem okolju in primerno poskrbeti za odlaganje odpadkov. Odpadke je potrebno odlagati v javno nameščene zabojnike, ki so namenjeni vsem občanom. V primeru, da je zabojnik prenapolnjen, lahko oddate odpadke v drug zabojnik.

 

16. Opredelitev glob in prekrškov

Po občinskem odloku se z globo 1400 kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če :

-          Brez pooblastila izvajalca na zbirnem centru izvaja razvrščanje, prebiranje, obdelavo ali predelavo posameznih frakcij odpadkov,

-          Nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi javne službe na območju občine,

-          Ne oddaja izvajalcu javne službe komunalnih odpadkov ali jih ne oddaja na ustrezen oziroma predpisan način,

-          Ne zbira in odlaga odpadkov ločeno na predpisan način

 

17. Kakšna je razlika med opuščeno posestjo in občasno uporabo objekta?

Skladno z veljavnimi odloki je določeno, da za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti plačevanja smetarine. Breme dokazovanja je na strani lastnika, ki neuporabo objekta dokazuje z ukinjenim vodovodnim priključkom, električnim priključkom in podobno.

Občasna uporaba objekta, se pravi, da ni ukinjen vodovodni priključek, električni priključek in podobno.pa ostaja obveznost opravljanja javne službe in plačevanja storitev za eno osebo.

Neuporaba objekta brez, da je priloženo potrdilo o ukinjenem priključku se ne šteje kot opuščena posest!

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Ravnanje z odpadki

05 33 55 327

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje