Odloki in pravilniki

Veljavni predpisi s področja okolja so dosegljivi na
okoljska zakonodaja

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Predpisi in odloki po občinah za izvajanje gospodarskih javnih služb:

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Ur. l. RS 157/2020 z dne 30.10.2020)

Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Ur. l. RS 90/2022 z dne 5.7.2022)

Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica (povezava na spletno stran MONG)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni Občini Nova Gorica (Ur. l. RS 157/2020 z dne 30.10.2020)

- UREJANJE CEST IN DRUGIH POVRŠIN

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010

Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21.5.2010

- POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

 

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

- JAVNE CESTE IN DRUGE JAVNE POVRŠINE

Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter – Vrtojba  Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13.6.2008

- UREJANJE POKOPALIŠČ

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč  Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5.6.2009

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba (Ur. l. RS št. 74 z dne 21. 5. 2020)

Povezava na veljavne odloke občine

 

OBČINA BRDA

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brda  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2020 z dne 13.10.2020)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Brda  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/2020 z dne 17.11.2020)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2020 z dne 14.4.2020)

Tehnični pravilnik  o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Brda  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012 z dne 20.12.2020)

Pravilnik za obračun storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brda  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2013 z dne 22.10.2013)

- POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Brda

 

OBČINA RENČE - VOGRSKO

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče - Vogrsko

Odlok o izvajanju gospdoarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Renče-Vogrsko

- POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Odlok o načinu zagotavljanja obvezne občinske GJS 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju ORV

Odlok o pokopališkem redu v Občini Renče-Vogrsko

 

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren - Kostanjevica (Ur. l. RS 157/2020 z dne 30.10.2020)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica (Ur. l. RS 157/2020 z dne 30.10.2020)

Povezava na veljavne odloke občine

- POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarkse javne službe - 24-urna-dežurna-sluzba na območju Občine Miren - Kostanjevica

Odlok o pokopališkem redu v Občini Miren - Kostanjevica

 

OBČINA KANAL OB SOČI

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS 77/2020 z dne 28.5.2020)

ODLOK o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS 25/2017)

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS 173/2020 z dne 27.11.2020)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS 173/2020 z dne 27.11.2020)

Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS 41/2018 z dne 15.6.2018)

 

-24h DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA

Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Kanal ob Soči (Ur. l. RS 69/2020 z dne 15.5.2020)

 

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje