Odloki in pravilniki

Veljavni predpisi s področja okolja so dosegljivi na
okoljska zakonodaja

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6060
Zakon o gospodarskih javnih službah

Predpisi in odloki po občinah za izvajanje gospodarskih javnih služb:

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica Uradni list RS št. 2/2017 z dne 13.1.2017 oz. na spletni strani MONG

Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica Uradni list RS, št.  58/2009 z dne 27.7.2009

- UREJANJE CEST IN DRUGIH POVRŠIN

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010

Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21.5.2010

 

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

- RAVNANJE Z ODPADKI

Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba (Ur. l. RS 63/2016, stran 8883)

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih opdadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih Odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba (Ur. l. RS 23/2017)

Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba (Ur. l. RS 23/2017)

- JAVNE CESTE IN DRUGE JAVNE POVRŠINE

Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter – Vrtojba Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13.6.2008

- UREJANJE POKOPALIŠČ

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč  Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5.6.2009

 

OBČINA BRDA

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin 64/2016)

Tehnični pravilnik  o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin )

P R A V I L N IK o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali  odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin)

 

OBČINA RENČE - VOGRSKO

- RAVNANJE Z ODPADKI

ODLOK o načinu izvajanja obvezne občinskegospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko (Občina Renče Vogrsko, Uradne objave 21.12.2016)

 

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA

- RAVNANJE Z ODPADKI

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica (Ur. l. RS 23/2017)

Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica (Ur. l. RS 26/2017)

 

OBČINA KANAL

- RAVNANJE Z ODPADKI

ODLOK o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS 25/2017)

ODLOK o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči (Ur. l. RS 25/2017)

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

+386 (0)5 33 55 303

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje