Predstavitev

o podjetju 1Z gradnjo novega mesta ob meji se je pojavila potreba po organizirani komunalni dejavnosti. Komunala kot podjetje je bila ustanovljena leta 1950, ko je takratni Mestni ljudski odbor Solkan, ustanovil Mestno upravo stanovanjskih zgradb, ki je skrbela za vzdrževanje petih novozgrajenih stanovanjskih blokov in za čiščenje glavne ulice v Solkanu.

Po dobrem letu dni je Mestna uprava začela opravljati še dejavnost javne snage. Mestna uprava stanovanjskih zgradb se je preimenovala v Gospodarsko komunalno ustanovo Nova Gorica, od katere se je leta 1954 ločila Stanovanjska uprava. S to razmejitvijo je nastalo bolj specializirano komunalno podjetje z dejavnostmi, ki jih je dopolnjevalo in usklajevalo skladno  z rastjo mesta Nova Gorica, razvojem primestnih naselij in podeželja. Med drugim je podjetje opravljalo tudi vzdrževanje cest, gradnjo komunalnih objektov in naprav, prevozništvo, cvetličarstvo, kamnoseštvo in storitve z gradbeno mehanizacijo.

o podjetju 2V začetku sedemdesetih je bila zgrajena sedanja poslovna zgradba z delavnicami in rastlinjaki, v Opatjem selu pa je bila obnovljena kamnoseška delavnica.  
Ob nenehni gospodarski rasti smo v podjetju skrbeli za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje ter za investicije v sodobno opremo. V letu 1996 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo. 

Komunala Nova Gorica d.d. deluje na območju šestih občin – Mestne občine Nova Gorica, občin Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Brda in Kanal. Z našimi dejavnostmi veliko pripomoremo k lepšemu videzu mesta Nova Gorica, kot središču in boljšemu počutju vseh občanov. Že v preteklosti smo mlademu mestu dali poseben sloves: čisto, urejeno, z zelenicami in parki bogato mesto. In to velja še danes.

Naše glavne dejavnosti so: ravnanje z odpadki (zbiranje in odvoz ter obdelava in odlaganje odpadkov), vzdrževanje zelenih površin, cvetličarstvo, vzdrževanje cest in stanovanjskih objektov,  vzdrževanje pokopališč in pogrebna služba. 

o podjetju 4Naše dolgoletne izkušnje, strokovnost in opremljenost so garancija za doseganje kvalitetnega dela in postavljenih ciljev na zahtevnem področju varovanja narave za prihodnje generacije.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje