Vizija, poslanstvo in cilji

Vizija

Postati vodilno komunalno podjetje Goriške in sosednjih regij, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja in zagotavljanja trajnostnega razvoja.

Poslanstvo

S celovitimi storitvami, naslonjenimi na znanje in tradicijo, na področju ravnanja z odpadki, vzdrževanja in urejanja javnih površin in objektov, cvetličarstva in pogrebne dejavnosti prispevamo k zdravemu, čistemu in kakovostnemu življenju v Goriški regiji.

Vrednote

  • strokovnost in kakovost
  • skrb za okolje in okoljska odličnost
  • pripravljenost za sodelovanje in prilagodljivost
  • izpolnjevanje dogovorjenega in učinkovitost
  • ustvarjalnost in pripravljenost na spremembe
  • skrb za zaposlene in pripadnost podjetju


Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

»Z uresničevanjem naše osnovne dejavnosti opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju občin Kanal ob Soči, Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko pomembno prispevamo k trajnostnemu razvoju in preprečevanju onesnaževanja okolja. Ob pozitivnih, povzroča dejavnost ravnanja z odpadki tudi negativne vidike, npr. emisije izpušnih plinov našega voznega parka ter nastajanje izcednih vod, ki jih s strokovnim in odgovornim delom obvladujemo in zmanjšujemo.

Zaposleni v Komunali Nova Gorica d.d. svojo zavezanost kakovosti in odličnosti ter skrbnemu ravnanju z okoljem vsakodnevno uresničujemo z odgovornim ravnanjem na vseh področjih delovanja, od ravnanja z odpadki, urejanja javnih površin, gradnje komunalnih objektov in cvetličarskih do pogrebnih storitev. Naša prizadevanja gradimo na:

  • skrbnem spremljanju, prepoznavanju in izpolnjevanju sedanjih in prihodnjih potreb strank in drugih udeleženih strani ter zahtev zakonodaje in regulative na področju kakovosti in ravnanja z okoljem,
  • spremljanju svetovnih dosežkov in trendov na področju tehnologije in opreme, skupaj s prepoznavanjem najboljših praks doma in v svetu
  • pravočasnemu zagotavljanju ustreznih tehnologij in opreme ter
  • optimalni organiziranosti, ki zagotavlja uspešno in učinkovito uresničevanje politike in ciljev, zakonskih in drugih zahtev ter dvigovanje zadovoljstva strank in drugih udeleženih strani.


Kakovost in odgovornost do okolja ne razumemo zgolj kot cilj, ampak kot zahtevno pot nenehnega iskanja najboljših rešitev, preventivnega delovanja in izboljševanja, ki krepijo zaupanje v naše sposobnosti in delo ter povečujejo zadovoljstvo strank in drugih udeleženih strani, od občanov, lokalnih skupnosti, do poslovnih subjektov in državnih organov. Na tej poti je pomemben prispevek vsakega zaposlenega. Zato skozi komuniciranje širimo zavedanje vseh o pomembnosti njihovega prispevka h kakovosti in odličnosti, razvijamo njihovo sposobnost in motiviranost, da prispevajo k uresničevanju ciljev in doseganju rezultatov.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je sestavni del razvojnih usmeritev podjetja, njeno uresničevanje pa ključnega pomena za dolgoročno uspešnost. Predstavlja okvir za določanje dolgoročnih, pa tudi kratkoročnih, operativnih ciljev in nalog. Zazrta je v prihodnost in odprta za spremembe in izboljšave. Poznamo, razumemo in uresničujemo jo vsi zaposleni ter naši pogodbeni izvajalci.


Pred družbo KOMUNALA Nova Gorica d.d  so novi izzivi.

Družba želi v prihodnosti izkoristiti svoje prednosti in postati organizacijsko, kadrovsko in tehnično močno opremljeno regionalno podjetje, ki bo lahko dosegalo in izpolnjevalo nove standarde, ki jih bosta postavljali regulativa in konkurenca. Predvsem regulativa postavlja pred družbo nove zahteve. Področje javne  gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov urejajo številni pravilniki in uredbe ter nacionalni programi, ki v veliki meri zahtevajo stalno prilagajanje in razvoj samega sistema dejavnosti kot tudi organizacije družbe.

Med seboj dopolnjujoče se dejavnosti na področju ravnanja z odpadki, urejanja javnih in zelenih površin ter komunalnih gradenj in cvetličarne ter pogrebne službe želimo opravljati profesionalno, kakovostno, zanesljivo in dolgoročno.

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje