Najem groba

Najemnine grobov - Vzpostavitev najemnega razmerja

Najemno razmerje s fizično osebo  se vzpostavi, če ima v družini smrtni primer in je naročnik pogreba. Takrat vse postopke glede najemnine uredi ob naročilu pogreba v sprejemni pisarni na sedežu družbe. To velja tudi, če je pokojnik že imel v najemu enega ali več grobnih prostorov, saj ima, v skladu s 30. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS. ŠT. 62 z dne 30.9.2016 ), pravico najeti grobni prostor tisti, ki je poravnal stroške pokopa.

Nakup grobnega prostora ni možen

Grobnega prostora ni mogoče kupiti, ker je lastnica zemljišča, na katerem se nahaja pokopališče,  občina, ki je kot taka tudi vpisana v zemljiško knjigo. Zato mi le oddajamo zemljišča za grobne prostore v najem proti plačilu najemnine.

Obvestila na nekaterih grobnih prostorih
Z obvestili na grobnih prostorih se poskušamo povezati z zdajšnjimi najemniki ali svojci umrlih, ko se pisna obvestila, ki jim jih pošiljamo, vračajo z oznako naslovniki neznani, preseljeni ali umrli. V takem primeru, ko najemnik, na primer, umre in je pokopan v drugem kraju, najemnik se je preselil in ni sporočil novega naslova, itd. Te primere obravnavamo individualno, stanje razčiščujemo s pomočjo raznih ustanov, na nekaterih grobnih prostorih puščamo tudi obvestila svojcem umrlih.

Postavitev spomenika (nagrobnega obeležja)
Prva ureditev groba z lesenim obeležjem (križ ali piramida) se izvede ob prvem pokopu v nov grob. Kasneje pa lahko najemnik groba na grobu postavi spomenik pokopanim v grobu. Za to mora najprej izpolniti vlogo - prošnja za postavitev spomenika, ki jo pošlje upravljavcu pokopališča, upravljavec poskrbi za pripravo temeljev za spomenik.  Obrazec - vloga soglasje za postavitev spomenika na grobu se nahaja v pdf dokumentu  Vloga soglasje.

Poškodbe ali kraje nagrobnih obeležij
Vsako poškodbo ali krajo pritrjenih nagrobnih obeležij mora najemnik kar najhitreje pisno prijaviti na naš naslov in pri tem navesti škodo, ki mu je bila povzročena. Krajo mora prijaviti na najbližji policijski postaji.

Prenos najemnega razmerja

Fizični osebi odstopi grobni prostor nekdo, ki ga že ima v najemu. Zdajšnji in bodoči najemnik se morata zaradi preveritve identitete osebno oglasiti pri nas v sprejemni pisarni na sedežu družbe z dokumentom s sliko, ki ga je izdal upravni organ, in podpisati izjavo za prenos najemnega razmerja. Ni nujno, da zdajšnji in bodoči najemnik prideta skupaj, vendar bo izjava veljavna šele, ko jo bosta podpisala oba, novi najemnik pa še najemno pogodbo. Če se pri nas ne moreta oglasiti osebno, morata svoje podpise na naših dokumentih overiti pri notarju ali upravnem organu. Obrazec o najemu in prenosu najemništva dobite na sedežu družbe oz po dogovoru z vodjo pogrebne službe.

Najem groba - prenos najema na drugo osebo

Sprememba naslova najemnika
Vsi najemniki morajo redno sporočati spremembo svojega naslova . To lahko opravijo osebno v sprejemni pisarni na sedežu družbe, po telefonu ((05) 33 55 333, po faksu (05) 33 55 303, po pošti na naslov KOMUNALA Nova Gorica d.d., za pogrebno službo, Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica, in po e-pošti na ali z ustrezno izpolnjenim obrazcem.

Čas plačila najemnine
Najemnik mora letno najemnino poravnati v tridesetih dneh po prejemu računa.

Način plačila najemnine
Najemnina se lahko plača pri naši blagajni na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ter popoldan od 13.00 do 14.30. Plačila sprejemamo v gotovini in s plačilnimi karticami. Račune lahko plačate tudi na vseh bankah, hranilnicah in poštah ali preko spletnega bančništva. Pri plačilu s plačilnim nalogom je treba obvezno napisati ime in priimek najemnika, številko računa, številko našega transakcijskega računa podjetja KOMUNALA Nova Gorica d.d. in sklicno številko.

Najemnina kot sorazmerni del stroškov vzdrževanja
Najemnina ni pavšalno nadomestilo za uporabo zemljišča, ki ga imajo vsi najemniki v najemu brezplačno, pač pa je sorazmerni del stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališčih, vseh dejansko opravljenih del in nastalih stroškov pri vzdrževanju pokopališč, kakor so odvoz smeti, poraba vode, elektrike, vzdrževanje skupnih poti, parkirišč, zelenic, nasadov, živih mej, dreves, vodnjakov, klopi, javnih sanitarij, stroški za čuvajsko in zimsko službo itd. V najemnini je torej zajeto vzdrževanje glavnih poti med posameznimi oddelki, ni pa zajeto vzdrževanje poti med posameznimi grobnimi prostori znotraj oddelkov. Te morajo, tako kot tudi grobne prostore, vzdrževati najemniki.

Ukrepi ob neplačilu najemnine

Ukrepi ob neplačilu v primerih,

  • ko je najemnik odstopil od pogodbe,
  • če po preteku enega leta od dneva zapadlosti računa za najemnino te ne plača oziroma ne sporoči spremembe naslova in mu je tudi po preteku enega leta od dneva zapadlosti računa dokazano, da mu ga ni bilo mogoče izročiti.

Odstop od pogodbe v teh primerih ugotovi tričlanska komisija s posebnim sklepom, v katero imenuje enega člana pristojni mestni upravni organ za komunalno gospodarstvo oziroma zastopnik krajevne skupnosti, dva pa upravljavec. Sklep se objavi na oglasni deski na sedežu upravljavca in sedežu občine zadnjega stalnega prebivališča najemnika. Sklep mora viseti na oglasni deski 30 dni.

V primeru, da najemnik odstopi od najemne pogodbe, mora najemnik ob odstopu od najemne pogodbe v roku 15 dni odstraniti z groba nagrobnik in druge predmete ter jih odstraniti z območja pokopališča. Sicer to naredi na njegove stroške upravljavec.

Dolgovano najemnino in zamudne obresti terjamo po sodni poti.

Višine najemnin
Višino najemnin določajo občine oziroma lokalne skupnosti. Pokopališča vzdržujemo po višjih standardih, saj višine najemnin, gledano le z ekonomskega vidika, ne upravičujejo vloženih sredstev.

Vrnitev grobnega prostora
Najemnik se mora zaradi preveritve identitete osebno oglasiti pri nas v sprejemni pisarni na sedežu družbe z dokumentom s sliko, ki ga je izdal upravni organ, in podpisati izjavo o odstopu najemništva. Če se pri nas ne more oglasiti osebno, mora svoj podpis na našem dokumentu overiti pri notarju ali upravnem organu. Obrazec o prekinitvi najema dobite na sedežu družbe oz po dogovoru z vodjo pogrebne službe. Ob vrnitvi grobnega prostora mora dosedanji najemnik v roku 15 dni odstraniti z groba nagrobnik in druge predmete ter jih odstraniti z območja pokopališča. Sicer to naredi na njegove stroške upravljavec.

Najem groba - odpoved

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Pogrebna služba

05 33 55 313

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje