CERO NG

CERO (Center za Ravnanje z Odpadki) Nova Gorica deluje na naslovu Ulica partizanske tehnike 6, Nova Gorica (v Stari Gori) in je odprt vsak delovni dan od 9. do 17. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure.

Občani se lahko za pojasnila o oddaji odpadkov obrnete na Komunalo Nova Gorica: e-naslov , odvoz-odpadkov@komunala-ng.si, telefon 05 33 55 300  (sedež podjetja) in 031 398 447 (CERO).

 

Dostop v center je iz Vipavske ceste pri odcepu na  Ulico Partizanske tehnike mimo hiše Petrin. Od glavne ceste je oddaljen cca. 1 km. CERONG leži v slabo poseljenem flišnem gričevju med Staro Goro, Ajševico in zaselkom Mandrija - Tržič. 

Zemljevid

Center za ravnanje z odpadki zagotavlja sodoben pristop ravnanja z odpadki . Vključuje sprejemni plato s tehtnico in sprejemno pisarno ter območje Zbirnega centra s stiskalnico za ločeno zbrane frakcije, zbirnim centrom za občane, prostorom za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov in skladišče za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

DJI_0346

Strokovni sodelavci Komunale Nova Gorica vam bodo pomagali pri oddaji odpadkov in vas, glede na vrsto odpadkov, v centru ustrezno usmerili.

Zbirni center na CERONG v Stari Gori

Občani občin Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko imajo možnost na enem mestu brezplačno oddati praktično vse vrste komunalnih odpadkov, vključno z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. Na zbirnem centru CERONG je možna tudi oddaja nekaterih gradbenih odpadkov (po ceniku).

CERO (Center za Ravnanje z Odpadki) Nova Gorica deluje na naslovu Ulica partizanske tehnike 6, Nova Gorica (v Stari Gori) in je odprt vsak delovni dan od 9. do 17. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure. Zbirni center se razprostira na 4.000 m2 površine in na svojih asfaltiranih površinah omogoča lažje obračanje vozil, tudi vozil s prikolico.

ZC CERO Nova Gorica v Stari Gori s svojimi kapacitetami v celoti nadomešča dosedanji zbirni center Gradnikova, ki je od 15. 10. 2017 ukinjen,.

Občani se lahko za pojasnila o oddaji odpadkov obrnete na Komunalo Nova Gorica: e-naslov , telefon 05 33 55 300  (sedež podjetja) in 031 398 447 (CERO).  

DJI_0344

Slika: Zgrajen zbirni center CEROZC-CERO

Opis načina prevzemanja in preverjanja odpadkov

Prevzem odpadkov s strani fizičnih ali pravnih oseb se začne z dovozom odpadkov na Zbirni center CERO Nova Gorica na tehtnico. S pravnimi osebami imamo običajno sklenjeno pogodbo, fizične osebe pa lahko odpadke brezplačno same pripeljejo na ZC CERO Nova Gorica. Postopki preverjanja odpadkov in nadaljnjega ravnanja z njimi na ZC CERONG so opisani v nadaljevanju.

 

Dovoz odpadkov na center

Odpadke dovažajo lastna vozila Komunale Nova Gorica d.d. ali pa zunanje stranke.

Vozilo se ob dovozu ustavi na tehtnici, čemur sledi pregled ustrezne dokumentacije (evidenčni list, dobavnica, prejemnica) in kontrola dokumentov (evidenčni list, ocena odpadkov in kontrola naše pristojnosti). V drugem primeru se za pripeljane odpadke izpolni evidenčni list. Pripeljane odpadke se tudi vizualno pregleda, da se preveri istovetnost odpadka. Sledi tehtanje odpadkov in vpis v evidenco (izdaja tehtalnega lista) ter napotitev na določeno mesto odlaganja ali skladiščenja odpadkov. Za boljšo orientacijo so na Centru postavljene tudi kovinske table/znaki za odpadke.

Ko vozilo zapušča objekt, se vozniku izdajo dokumenti, sledi pa še priprava podatkov in pošiljanje v obdelavo.

Glede na način dovoza odpadkov na CERO Nova Gorica ločimo:

- komunalne odpadke, zbrane v sistemu javnega zbiranja odpadkov.

- kosovne odpadke,  zbrane v sistemu javnega zbiranja odpadkov.

- ločeno zbrane frakcije v sistemu javnega zbiranja odpadkov.

- komunalne odpadke, pri katerih je povzročitelj znan (odpadke pripelje sam ali pa naroči posebej odvoz odpadkov).

- kosovne odpadke, pri katerih je povzročitelj znan.

- ločeno zbrane frakcije, pri katerih je povzročitelj znan.

- ostale vrste odpadkov, ki se jih začasno skladišči (nevarni odpadki, itd.)

DOVOZ ODPADKOV NA ZBIRNI CENTER CERO S STRANI FIZIČNIH OSEB

Fizični osebi, ki sama pripelje odpadke na Zbirni center CERO Nova Gorica, delavec na tehtnici stehta odpadke, podatke zavede v evidenco in osebo napoti na ustrezno mesto, kjer jih lahko prepusti v skladiščenje. V kolikor so odpadki kosovni ali pa jih je v skupni masi več vrst, napotimo povzročitelja/prevoznika odpadkov na ločevanje odpadkov oz. odlaganje posameznih odpadkov na točno določena mesta.

DOVOZ ODPADKOV NA ZBIRNI CENTER CERO S STRANI PRAVNIH OSEB

Pravne osebe z območja šestih občin lahko na ZC CERO Nova Gorica prepustijo odpadke same ali pa z nami sklenejo pogodbo o odvozu odpadkov. Delavec na tehtnici pri sprejemu odpadkov preveri dokumente in preveri, ali so prineseni odpadki v skladu z dokumentacijo. Odpadke skupaj z vozilom stehta in izda navodila o mestu odložitve odpadkov.

Pri izhodu iz CERO Nova Gorica stehtamo prazno vozilo in v računalniški sistem vnesemo neto količino odpadkov. Povzročitelju/prevozniku izdamo tehtalni listek, kateri je osnova za izdajo računa in evidenčnega lista.

 

Klavnični odpadki

Podjetje Komunala Nova Gorica d. d. je pridobilo dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za prevzem klavničnih odpadkov na območju šestih občin (Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba), kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Tako se želimo še bolj približati potrebam prebivalcev.

Klavnični odpadki predstavljajo tiste ostanke živali, ki niso primerni za predelavo v mesne izdelke.

Klavnične odpadke lahko pripeljete na zbirni center CERO NOVA GORICA v Stari Gori, Ulica Partizanske tehnike 6, Za dodatne informacije pokličite na 031 398 447. Strokovni usposobljeni delavci bodo klavnične odpadke prevzeli, jih ustrezno skladiščili in izdali potrdilo. Oddaja teh odpadkov je za fizične osebe omenjenih šestih občin brezplačna.

Pravne osebe  pa morajo posebej skleniti pogodbo s podjetjem Koto proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, ki je edini koncesionar za tovrstne produkte izvaja prevzem zbranih klavničnih odpadkov v CERO NOVA GORICA v Stari Gori.

Več si preberite v priloženem dokumentu

 

PREDVIDENI POSTOPKI RAVNANJA Z ODPADKI

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov se iz ekoloških otokov in iz zbirnih centrov pripelje na ZC CERO Nova Gorica, kjer se jih začasno skladišči ali pripravi za odvoz s postopki stiskanja in baliranja. Zmanjševanje volumna odpadkov s stiskalnico in baliranje se izvaja za embalažo, papir, tekstil, les in podobno. Tako zbrane in pripravljene odpadke se začasno skladišči vse do oddaje posamezne vrste odpadka pooblaščenemu prevzemniku odpadkov, ki jih odpelje v nadaljnjo obdelavo.

Zbrane odpadke in ostanke sortiranja kosovnih odpadkov se naklada na vozila in se oddaja pooblaščenim prevzemnikom oziroma se jih odpelje na predelavo (biološki, klavnični odpadki).

Na centru se ločeno zbirajo tudi nenevarni gradbeni odpadki, ki se jih predeluje (po pogodbi) in koristno uporabi kot materiale za prekrivanje odpadkov, za utrditev dovoznih poti in podobno.

V nadaljevanju so naštete vrste oz. ločene frakcije odpadkov, ki se oddajo pooblaščenim predelovalcem odpadkov za nadaljnjo obdelavo, naprej pa odpadki, ki se vgrajujejo v odlagališčno telo.

Ločeno zbrane frakcije, ki se oddajajo v predelavo:

 • Papir in karton (časniki, embalaža itd.)
 • Plastika (PET steklenice, HDPE baloni, HDPE vedra itd.)
 • Plastika (PE raztegljiva folija, PVC prekrivne folije, PE in PVC vrečke)
 • Steklo (steklenice, laboratorijska steklovina)
 • Steklo (termopan, avtomobilska stekla)
 • Odpadna elektronika (izrabljeni gospodinjski aparati in računalniki)
 • Tekstil, oblačila
 • Biološko razgradljivi odpadki
 • Biorazgradljivi kuhinjski odpadki
 • Zdravila, nevarni odpadki, barve…
 • Klavnični odpadki

Na področju ravnanja z nekaterimi frakcijami odpadkov so po veljavni zakonodaji ustanovljene t.i. sheme za ravnanje z odpadki, katerim morajo  izvajalci javne službe zbiranja in prevoza odpadkov brezplačno oddati ločeno zbrane odpadke posamezne vrste. Vsaka shema lahko ima eno ali več družb, ki zagotavljajo pravilno ravnanje z odpadki in jim morajo izvajalci javnih služb oddati odpadke, ki sodijo v shemo.

Poznamo naslednje sheme za ravnanje z odpadki:

 • Shema za ravnanje z odpadno embalažo
 • Shema za ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji
 • Shema za ravnanje z izrabljenimi gumami
 • Shema za odpadna zdravila
 • Shema za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami (sveče iz pokopališč)
 • Shema za odpadno in električno in elektronsko opremo

Za vse zgoraj naštete sheme je potrebno skladno s predpisanimi uredbami in pravilniki zagotoviti ustrezno zbiranje, skladiščenje ter oddajo odpadkov. Posamezne družbe za ravnanje z odpadki prevzemajo odpadke brezplačno. Stroški priprave, skladiščenja ter nakladanja odpadkov so breme izvajalca javne službe.

Za nekatere odpadke, katerih zbiranje je prav tako obvezno, moramo plačati storitev predelave oziroma odstranjevanja (nevarni odpadki, kosovni odpadki, tekstil, biorazgradljivi kuhinjski odpadki, biorazgradljiv odpadki (zeleni odrez)…

DRUGO RAVNANJE Z ODPADKI NA CERO IN VZDRŽEVANJE CERO NOVA GORICA

Priprava odpadkov za odvoz

Po sprejemu odpadkov, odpadke začasno skladiščimo ali pa jih sortiramo in preberemo. Sledi proces baliranja na stiskalnici za določene vrste odpadkov in nato skladiščenje pripravljenih bal za posamezno ločeno frakcijo vse do zadostnih količin za transport. Ko so skladiščne količine za posamezno frakcijo dovolj velike, se dogovorimo za organizacijo transporta. Na dan transporta najprej stehtamo prazno vozilo, nato pa ga napotimo na ustrezno mesto, kjer izvedemo nakladanje pripravljenih bal na vozilo. Po nakladanju oz. natovarjanju odpadkov na transportno vozilo sledi tehtanje odpeljanih odpadkov na tehtnici in priprava spremljajoče dokumentacije za prevoz odpadkov. Od tu naprej se odpadki prepeljejo do novega prevzemnika (odstranjevalca, predelovalca).  Po opravljenem transportu sledi le še priprava ustreznih evidenc in poročil za nadzorne organe in ministrstva.

 

Urejanje zbirnega centra do marca 2017

Urejanje-ZCCERONG-2017-1    Urejanje-ZCCERONG-2017-3    Urejanje-ZCCERONG-2017-4   

Urejanje-ZCCERONG-2017-5    Urejanje-ZCCERONG-2017-6    Urejanje-ZCCERONG-2017-2

Slika: Izgradnja novega zbirnega centra ZC CERO Nova Gorica

 

Urejen zbirni center od konca oktobra 2017

slika-ZC-nova-1    slika-ZC-nova-2    slika-ZC-nova-3

 

Slike zbirni center 2023

DJI_0332

DJI_0347

 

Komunala Nova Gorica d.d.

Cesta 25. Junija 1 5000 Nova Gorica

+386 (0)5 33 55 300

Ravnanje z odpadki

05 33 55 327

Dežurstvo za vzdrževanje površin, vzdrževanje objektov je urejeno preko telefonske številke

031 712 100

Povpraševanje